Regulamin sklepu internetowego

§1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa warunki umów w zakresie realizacji warsztatów oraz dostarczania towarów-obrazów, jak również produktów lub usług cyfrowych. Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta.
2. Każdy Klient, korzystający z usług jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje
Poprzez używane w Regulaminie definicje należy rozumieć:
1. Sprzedawca –Olmeka Creation House Konrad Mizera, NIP: 7962505161, Numer REGON 142449626, z siedzibą w Warszawie, ulica Lutniowa 23/302, 02-388
2. Konsument — osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep — https://ObrazyMocy.com.pl/sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.
5. Strona internetowa – serwis internetowy https://ObrazyMocy.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
6. Produkt cyfrowy — dostępne w sklepie treści cyfrowe wytwarzanie, które są dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem, a Sprzedawcą.
7. Towar — Obrazy dostępne w asortymencie Sklepu jako produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
8. Konsultacje online — usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie spotkania online lub rozmowy telefonicznej.
9. Koszyk – element oprogramowania znajdujący się w Sklepie https://ObrazyMocy.com.pl/sklep, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz Produkty i Usługi cyfrowe do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
10. Formularz zamówienia — element dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towarów-Obrazów oraz Produktów i Usług cyfrowych do elektronicznego koszyka, oraz określenie warunków Umowy, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
11. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy.
12. Środowisko cyfrowe – to przede wszystkim sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich.
20. Operator płatności — PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
21. Umowa — umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez koniecznej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
22. Regulamin — niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem
1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: waga.aleksandra@gmail.coml
b. pisemnie na adres: ul. Lutniowa 23/302, 02-388 Warszawa
c. a także telefonicznie pod numerem: 609769526 w godz. Pon – Pt 10:00 – 14:00 w dni robocze.
2. Numerem konta 11 2490 0005 0000 4500 3345 5189

§4. Środowisko cyfrowe Klienta
1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów, Usług cyfrowych i Konsultacji niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także przeglądarka internetowa, oraz plików pdf, word, excel jak również aktywny i działająca poczta elektroniczna(email), a w przypadku spotkań online aplikacje umożliwiające takie spotkanie za pośrednictwem połączenia internetowego :
2. Sprzedawca zapewnia Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów, Usług cyfrowych i Konsultacji, podejmując środki techniczne i organizacyjne, w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu do wykorzystania w bieżącej obsłudze i konserwacji serwera oraz oprogramowania. Planowana przerwa zostanie zapowiedziana na stronie internetowej.
4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym, lub oprogramowaniem używanym przez Klienta. Obowiązuje to w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie

§5. Nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

1. Sprzedawca na stronie internetowej i w sklepie dostarcza płatne Produkty cyfrowe oraz realizuje warsztaty, a także nieodpłatne treści cyfrowe.
2. Nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe obejmują przeglądanie treści oraz asortymentu.

§6 . Odpłatne Produkty cyfrowe i Konsultacje
1. Za pośrednictwem Sklepu sprzedawca, poprzez złożenie zamówienia umożliwia zgodnie z §8 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania. Produkt cyfrowy np. warsztat online zawiera szczegółowy opis, w tym wyjaśnioną funkcjonalność dostępną na Stronie internetowej i w Sklepie.
7. Nieobecność Klienta na warsztacie online w potwierdzonym terminie nie uprawnia Klienta do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§8. Zasady składania Zamówienia
1. Składanie zamówienia w Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary-Obrazy, Produkty cyfrowe i Warsztaty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest możliwe bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia:
a. Wybrać Towar-Obraz, Produkt cyfrowy lub Warsztaty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
b. po przejściu do koszyka należy kliknąć „Przejdź do płatności”.
c. koniecznie należy wypełnić Formularz zamówienia i uzupełnić dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, a także wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru- Obrazu, jeśli dotyczy).
d. Jeśli dane do faktury, są inne niż dane odbiorcy Zamówienia należy je uzupełnić.
e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację Warsztatów okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
5. Płatności on-line dokonywane jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
7. Po dokonaniu płatności on-line Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
9. Na podany w zamówieniu adres e-mail, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, a także kopię treści niniejszego Regulaminu.


§9. Ceny Towarów, usług oraz metody dostawy i płatności
1. Wszystkie ceny Towarów, Produktów cyfrowych i Konsultacji są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
3. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze, Produkcie cyfrowym lub Warsztatach w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
5. Cena za Produkt cyfrowy lub Konsultacje jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
6. W przypadku Towarów, na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru-Obrazów poprzez paczkomaty InPost. Natomiast z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub Usługi odbycia warsztatów nie wiążą się żadne koszty dostawy.
9. Konieczne dostępy do Produktów i usług cyfrowych są wysyłany Klientowi na podany wczesniej adres e-mail.
10. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
a. przelewy elektroniczne,
b. płatności mobilne, w tym blik, Google Pay, Apple Pay.
11. w Formularzu zamówienia znajdują się szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe i Konsultacje znajdują się.
12. Klient, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§10. Terminy dostarczania produktów cyfrowego lub Usług - warsztatów
1. Sprzedawca Produkt cyfrowy Usługę - warsztat dostarcza Konsumentowi, lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wyznaczonym w opisie terminie.
2. Produkt cyfrowy zostaje dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.
3. W przypadku zakupu towarów - obrazów najdłuższy możliwy czas realizacji zamówienia (towary) liczonego w dniach roboczych od momentu otrzymania płatności do momentu przekazania do wysyłki wynosi 21 dni;

§11. Reklamacja
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar, treść lub Usługę - warsztat zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować Sprzedawcę i określić swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
3. Reklamację powinna być złożona w formie pisemnej lub drogą email na adres podany w §3 Regulaminu.
4. Reklamacja powinna zawierać:
- dane identyfikujące Klienta,
- opis, czego dotyczy reklamacja
W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca Klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§12. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 7 dni. W przypadku Obrazów nie ma możliwości odstąpienia od umowy. W innych przypadkach termin jest liczony od dnia przekazania Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
a. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości
b. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca już rozpoczął realizację świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
4. W celu odstąpienia od umowy, konsument na obowiązek poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pismana adres podany w §3 Regulaminu lub pocztą elektroniczną.
5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może także skorzystać w celu odstąpienie od umowy ze wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
8. Konsument odstępujący od umowy ma obowiązek pokrycia wszystkich kosztów zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania i nadania.
9. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści, lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§13. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl

§14. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej https://obrazymocy.com.pl , w tym szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
3. Klient chcący szerzej wykorzystać ww. treści Produkty lub Usługi ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§15. Dane osobowe i pliki Cookies
1. Pod adresem https://Obrazymocy.com.pl/polityka-prywatnosci/ znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

§16. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 lutego 2024 r.